Sunday 08th December 2019,
PamirSong | The latest Afghan Music

Baktash Joya – Rahat Bekhab

  • Artist: Baktash Joya
  • Song: Rahat Bekhab
  • Lyrics: Mojgan Javansher
  • Composer: Baktash Joya
  • Music: Sanjar Sanaev

Like this Music? Share it!

Leave A Response